For andelshavere:Generalforsamling 2018:

Her kommer: Indkaldelse, beretning, årsrapport, budget samt referat.


Generalforsamling 2017:

GF 2017 Referat

GF 2017 Indkaldelse

GF 2017 Årsrapport 2016


Kalender 2018:

Havnerådsmøde: Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19 i Bådelaugets lokaler (over Havnekontoret)

Bestyrelsesmøde: 15. marts 2018 kl. 19

Generalforsamling: Lørdag den 24. marts 2018 kl. 10

Bestyrelsesmøde: 19. april 2018 kl. 19

Frivillig arbejdsdag:   Lørdag den 05. maj 2018 kl. 08-15

Bestyrelsesmøde: 22. maj 2018 kl. 19

Bestyrelsesmøde: 05. juni 2018 kl. 09

LYN-X (Havnens Dag):   Fredag-Lørdag-Søndag den 08. – 09. – 10.  juni 2018


Bestyrelsesarbejdet:

Nyt fra bestyrelsesmødet 17. februar 2018 (Næste bestyrelsesmøde 15. marts 2018):

 • Havnens reviderede regnskab 2017 blev gennemgået og underskrevet. Investeringer i stativer synliggøres. Bestyrelsen kan konstatere, at Lynæs Havn har en sund økonomi, og at etablering af kran og vogn til bådløft samt systemstativer har været en succes.
 • Regnskab 2017 udsendes ikke, kan afhentes på Havnekontoret. (Sammendrag offentliggøres her på hjemmesiden)
 • Gæsteleje pr. døgn er i 2018 hævet fra kr. 160,- til kr. 170,-
 • Lynæs Havn tegner ikke medlemskab af Hundested Erhvervsråd, før vi har en person(er), der aktivt vil repræsentere Lynæs Havn.
 • Personalet har konstateret flere både på vinterpladser med tilsluttet el. Personalet udtager stik fra tavlerne ved personalets runderinger. Muligheder for tidsstyring undersøges.
 • Nyt brodæk 8 er udskiftet af personalet (mangler enkelte brædder og el-stander). Brodæk på lille bro ved ny kran udskiftes.
 • De 10 stk. vinduer i toilet-badebygningen udskiftes af personalet i førstkommende uger.
 • Aftale med entreprenøren, der skal udføre ny belægning på havneforpladsen er udarbejdet.
 • Udskiftning af havnekontorets tagbelægning starter omkring påske.
 • Havnefogeden deltager i den nærmeste fremtid i møde vedr. Nordsjællands Riviera samt møde i Havneforeningen.
 • Bestyrelsen drøftede hvad en evt. ændring af strandbeskyttelseslinjen ved Lynæs Havn kunne betyde.  En større fleksibilitet og muligheder for at imødekomme ønsker om etablering af bl.a. fiskehytter til grej, overnatningshytter, mindre toiletbygninger samt fastholde arealreservationerne for udvidelser mod øst blev nævnt. Der orienteres om emnet på Generalforsamlingen.
 • Formanden orienterede om resultatet af bestyrelsens arbejde med emnet “Kunderejsen”. Der orienteres om ideerne på Generalforsamlingen.
 • På generalforsamlingen informeres om initiativet vedr. Lynæs I-vikingeskibet, DSRS’ forslag om flydende platform med bygning, frivillig arbejdsdag den 5. maj 2018 kl. 8-15 samt en opfordring til, at frivillige (enkeltpersoner som grupper) assisterer hvor interessen er størst. (Lyn-X/Havnens Dag, beredskab ved særlige vejrforhold, mindre vedligeholdelsesarbejder, hjemmeside og facebook).

Nyt fra bestyrelsesmødet 10. januar 2018:

 • Halsnæs Byråd har konstitueret sig med Jannik H. Jørgensen og Steen Hasselriis som kommunens repræsentanter i bestyrelsen i Lynæs Havn Amba.
 • Havnens bil er udskiftet med en brugt VW Cady fra 2014.
 • Mulighederne for oprettelse af et frivilligt beredskab, der kan assistere havnens personale i forbindelse med usædvanligt vejrlig undersøges.
 • 4 stk. entreprenørtilbud på 10 cm tyk betonstenbelægning til forpladsen i gl. havn er modtaget.
 • I 2018 planlægges istandsættelse af udvalgte asfaltarealer.
 • Indkaldelsen til generalforsamlingen 2018 kan ske med e-mail.
 • Havnens økonomi er sund – vi får ingen problemer ift. samlet budget for 2017 samt likviditeten primo 2018, hvor der udføres tagrenovering og ny belægning på forplads.
 • En ukendt bilist har påkørt en Diana 21 motorbåd. Havnens personale har løftet båden tilbage i stativ.
 • De 10 stk. vinduer i toilet-badebygningen er i meget dårlig stand og udskiftes inden sæsonstart 2018.
 • Havnens trykluftsanlæg (is-sikring) er ”blæst” igennem. Det virker – men med forbehold. Bestyrelsen besluttede at udskifte slangerne i etaper i de følgende år.
 • Personalet er i gang med at udskifte trædækket yderst på bro 3. Der monteres en el-stander på broen.
 • Tag og kvistvinduer på havnekontorbygningen udskiftes foråret 2018.
 • Formanden har udtalt sig til Frederiksborg Amts Avis om baggrunden for havnens bud på værftgrunden.
 • Carsten Holm – initiativtager til ”Projekt Skuldevig og Lynæs 1 skibet” orienterede bestyrelsen om denne spændende og ubeskrevne del af dansk historie – der har foregået ”lige her” – midt i Lynæs Havn! Bestyrelsen ser gerne dette projekt realiseret, og vil bistå hvor det er muligt. Mulige faser for projektet blev drøftet:           1) Projektbeskrivelse, 2) Etablering af interessegruppe/forening/”Lynæs Vikingeskib Laug”, 3) Infotavle på Lynæs Havn, 4) Bygning af 1:5 model, 5) Bygning af båd 1:1

Nyt fra bestyrelsesmødet 29. november 2017 : 

 • Havnens økonomi er sund – ingen problemer ift. samlet budget for 2017 samt likviditeten primo 2018.
 • Jægerforbundet opsætter fælder, for at indfange den minkfamilie der har slået sig ned på Lynæs Havn
 • Efter tilkøb af stativer og bukke har havnen i alt 187 stk. stativer og 214 stk. Seagripp-bukke.
 • Der er  dette efterår optaget ca. 50 stk. både med master.
 • Elektriker monterer ”forhøjere” på de lave el-standere.
 • Materialerne til renovering af brodæk på ”Nokken” (bro 3-forlængelsen) er leveret, og arbejdet begynder i december 2017.
 • Morten, Christian og Tobias’ deltagelse på FLID-messen havde været en succes med mange udstillere og deltagere.
 • Morten får tjekket havnens trykluftsanlæg inden vinteren.
 • DSRS informerede om deres ideer til etablering af en flydepram med hus ved redningsbådens nuværende plads.
 • Christian Warrer orienterede om det nyetablerede Hundested Erhvervsråd – Et fællesskab der skal bringe lokalt erhverv, kultur og foreninger ” ud over kommunegrænsen”. Rådet har pt. 86 medlemmer, og havnens bestyrelsen besluttede at blive medlem.
 • Havnens bestyrelse besluttede at igangsætte den nødvendige tagrenovering af havnekontorets tag, gavle og kviste til foråret. Udføres med koksgrå betontagsten, hvide vindskeder og sternbrædder samt sorte beklædninger.
 • Lyn-X / Havnens Dag planlægges gennemført med Havnerådet (underudvalg til bestyrelsen i Lynæs Havn Amba.) som arrangør. Organisering med projektledere drøftes på førstkommende havnerådsmøde den 25. januar 2018.

Nyt fra bestyrelsesmødet 31. oktober 2017:

 • Mulighederne for et ”Akvarieprojektet” på Lynæs Havn undersøges.
 • Antallet af havnens egne bådpladsandele er i 2017 nedbragt, svarende til fra kr. 354.500 til kr. 165.500
 • Der til dd. dette efterår foretaget 130 stk. bådløft og af der er ca. 40 stk. reservationer i kalenderen.
 • Der bestilles ekstra bådstativstøtter og flere Seagrips.
 • Der indkøbes 2 stk. analog dynomametre for at kunne vægtangive både ved bådoptagning.
 • Oprettelsen af et frivilligt beredskab, der kan assistere havnens personale i forbindelse med usædvanligt vejrlig undersøges.
 • Havnen har indkøbt en havetraktor,
 • Tømmer til udskiftning af de sidste brodæk er indkøbt.
 • Entreprenørtilbud på SF-stensbelægning til forpladsen i gl. havn indhentes.
 • I 2018 planlægges istandsættelse af udvalgte asfaltarealer.
 • Lynæs Havn deltager på FLID-konferencen i Fredericia den 23. november 2017.
 • Opslag om, at angivelse af løftepunkter og understøtningspunkter er bådejers ansvar udarbejdes.
 • Oversigt over mulige bådoptagningsdage annonceres på hjemmesiden.
 • Havnens bestyrelsen har drøftet mulighederne ved en evt. ændring af standbeskyttelseslinjen.
 • Havnens bestyrelse ønsker at bidrage til sikkerheden for de mange svømmere, og har ingen bemærkninger til ønsket om at udlægge svømmeafmærkningsbøjer, som vurderes ikke at være til gene for andre.
 • ”Projekt Skuldevig og Lynæs 1 skibet” drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.
 • Sejklubben Lynæs er udvalgt som arrangør af Sejlsportligaens stævne i juni 2019 – samme weekend som LYN-X / Havnens Dag.

Nyt fra bestyrelsesmødet 03. oktober 2017:

 • Vinterpladser for udenbys både henvises til Lynæs Bådeværft.
 • Det går planmæssigt med optagning af både – 3 dage pr. uge.
 • Der er service på kran mandag den 09. oktober 2017.
 • Der er 600 stk. badehuspoletter i omløb.
 • Der handles ca. en bådplads om ugen.
 • Der er pr. 03. okt. registreret 1.633 gæsteovernatninger for 2017. (1.691 i 2016)
 • Bestyrelsen har sammen med alle interessenter på Lynæs Havn, deltaget i et møde med Halsnæs Kommune om udviklingsmulighederne på Lynæs Havn.
 • Bestyrelsen drøftede Havnerådets fællesarrangement -LYN-X / Havnens Dag, der i 2018 planlægges med 2 stk. projektledere (En person fra Lynæs Surfcenter og en person fra Sejlklubben Lynæs), begge med reference til Havnerådets formand Bent Bennedsen.
 • Tagrenoveringen på havnekontoret og sejlerkøkkenet har været i udbud. Havnen har modtaget 4 konditionsmæssige tilbud – desværre alle over havnens budget. Bestyrelsen inviterer firmaet med det mest fordelagtige tilbud til et møde.
 • På næste møde vil bestyrelsen drøfte ”Projekt Skuldevig og Lynæs 1 skibet”, samt andre muligheder for projekter på Lynæs Havn bl.a. et “Akvarieprojekt”.
 • Kajakklubben ”Qajaq”, der nu er fusioneret med Sejlklubben Lynæs, har opsagt deres lejemål, og flydebroen i den gamle bedding overdrages til Lynæs Havn – de engagerede kajakfolk vil forsat tilse og vedligeholde flydebroen.
 • Der er kommet et forslag om udsmykning af bolværk på vestkajen.

Nyt fra bestyrelsesmødet 25. august 2017 :

 • På grund af vejret har vi få gæster – under 2016-tallene. (pt. 8-10 pr. døgn, tilfredse gæster fra mange nationer)
 • Sailors Corner har fået monteret nyt udsugningsanlæg.
 • Vejrstationen har givet udfordringer. Manometer/station er nu udskiftet.
 • Der har været vanskeligheder med benzinanlæg. (Kabler mellem betalingsanlæg og standere udskiftet).
 • Der er tilkørt 8 m3 faldsand til legepladsen.
 • Der er udlagt 48 tons stabilgrus på dele af arealet mellem toiletbygningen og fiskebutikken.
 • Opbevaringskasse til krangrej etableret ved ny kran.
 • Der er udført nyt skørt på kaj ved ny kran.
 • Der arbejdes stadig på at gøre shelter-tagene tætte.
 • Mastekranen er nedtaget for istandsættelse. Flere sekundære rust- og slidskader er udbedret. Kontrol og opsætning er planlagt til 04-09-2017.
 • Renovering af havnekontoret og sejlerkøkkenets tag er sendt i udbud.
 • Havnefogeden ser på flere forslag til udskiftning af havnens bil – lille varebil med trækkrog.
 • Frivillig arbejdsdag 2018 er aftalt til lørdag den 05. maj 2018 kl. 08-15

Nyt fra bestyrelsesmødet 23. maj 2017 :

 • Bestyrelsen undersøger muligheder for luftfoto/videooptagelser af Lynæs Havn til brug på bl.a. hjemmesiden.
 • Forfalden båd i havnebassin tages på land, og efterladte både/stativer/bådvogne på land forsøges registreret.
 • Frivillig arbejdsdag forløb rigtig godt med ca. 25 fremmødte ”der gav den fuld gas”. TAK til alle deltagende. Vi planlægger Frivillig arbejdsdag 2018.
 • Hundestedhallen er reserveret til generalforsamling 24. marts 2018 kl. 10 inkl. nyt højtaleranlæg.
 • På grund af vejret trækker det ud med søsætningen i år.
 • Bådoptagning efteråret 2017 skal bookes på havnekontoret 14 dage før ønskes optagning.
 • Havnen investerer i flere systemstativer i forskellige størrelser.
 • Mastekranen nedtages i ca. 2 uger denne sommer for renovering og maling.
 • Det store antal bådpladshandler har bl.a. betydet vanskeligheder med tilstrækkelig vinterpladsarealer.
 • Bestyrelsen har besluttet ikke at håndhæve ansvarsforsikringskravet på kr. 10 mio. På førstkommende generalforsamlingen anbefaler bestyrelsen, at ansvarsforsikringskravet nedsættes til kr. 5 mio.
 • Bestyrelsen vil udarbejde en analyse af, hvilke mennesker der besøger Lynæs Havn.

Nyt fra bestyrelsesmødet 19. april 2017 :

 • Bestyrelsen konstituerede sig med Gert Møller, formand og Tobias S. Larsen, næstformand og Ole Steen Lintrup, sekretær.
 • Havnefoged har skrevet til bådejer vedr. manglende fortøjninger og fendere. Hvis dette ikke bringes i orden, tages båden på land for ejers risiko og regning.
 • Leverede bådstativer, der ikke er overfladebehandlet, afhentes af leverandør til afrensning og galvanisering.
 • Det store skilt ved ankomst til havnen forsynes med bro nr. og diverse rettelser.
 • Der er udsendt rykkere til 60 andelshavere for manglende indbetaling af havneafgifter.
 • Der har været flere frostsprængte vandledninger end tidligere år.
 • El-patroner i varmtvandsbeholdere er udskiftet.
 • Der er allerede solgt 3.000 l af den nye GTL fuel.
 • Der er afhentet jernskrot og det resterende afhentes snarest muligt.
 • Nyt gulv i vaskeri og entre ved sejlerkøkken er udført.
 • Den gamle miljøgård er nedlagt, og der er lagt betonfliser. Ny låge og malerarbejde kan evt. udføres på arbejdsdag.
 • Der er udlagt 8 stk. jernplader på havneforpladsen.
 • Ny dankortautomat er monteret.
 • Nye gode lysarmaturer er monteret på vestkaj. Lysarmatur på Grill & Isbar monteres.
 • Overvågningskameraer er monteret med 2. stk. ved havnekontoret og 1 stk. ved værftets havneforplads og 1 stk. ved værftets plads mod nord. Havnefoged vurderer på opsætning af præventiv skiltning.
 • Døre til offentlige toiletter er eftergået for funktion (slibning og maling)
 • Vimpler til flagstænger er indkøbt og monteret
 • Frivillig arbejdsdag maj kl. 08-15 planlægges med mulige emner:
  • Istandsættelse af offentlige toiletter
  • Mastehus males udvendigt mod værft og facader.
  • Montering af skærmvæg ved udvendig bruser ved badehus
  • Plantekasser efterses og males, evt. nye ved havnekontoret
  • Låge og plankeværk til gammel miljøgård
  • Borde- og bænkesæt eftergås og males
  • Gammel båd på bedding males
 • Havnens Dag – 10.- 11. juni bemandes med Morten på Havnekontoret.
 • Maritim turisme – bestyrelsen:
  • vurderer ikke, at økonomien ”hænger sammen” med forventede udgifter til et sekretariat.
  • er enig i rapportens udmeldinger om bl.a. manglende skiltning….
  • ser muligheden i, at ”inspirationskataloget” aktiveres af interessenter på og omkring Lynæs Havn – med afsæt i et forbedret og styrket samarbejde.
  • besluttede at afsætte en dag/aften, hvor det skal drøfte og aftales, hvordan vi kommer videre..(Hvorfor kommer ”folk” til Lynæs Havn?)
 • Bådeværftets nye ejer Peter Øvre var inviteret til kort at orientere om sine ideer og forslag: Prototype for husbådsprojekt, 14m2 overnatningshytter placeret på egen grund mod vest, etablering af udekøkken, evt. afholdelse af Sankt. Hans-bål/aften på stranden og indkøb af Lynæsjoller til udlejning.
 • Bestyrelsen drøftede det nødvendige omfang af renoveringen af taget på Havnekontoret.
 • Muligheder for professionelle luftfoto og videooptagelser af Lynæs Havn igangsættes.

Nyt fra bestyrelsesmødet 16. marts 2017:

– Bestyrelsen ønskede Morten tillykke med de 10 år på Lynæs Havn.

– Mindre justeringer af kranens takstblad blev foretaget.

– Oversigt over hvilke pæle der ikke er forsynet med plastrør udarbejdes.

– Forslag til støbning af ”testklodser” til bådkranen udarbejdes.

– Legehuset er færdigmonteret på rette plads, og der er ”møbleret” lidt rundt på pladsen.

– Fodhegn langs bro 9 og 14 er bortskaffet – tilbage mangler trimning af hybenroser.

– Vejstriber på P-pladser er nær afslutning.

– Indkaldelser til generalforsamlingen er udsendt. Muligheder for en digital udsendelse undersøges.

– Mulige overvågningscameraer samt webcam-løsninger undersøges.

– Diverse brønddæksler er udskiftet.

– Gulvbelægning i forrum og vaskeri ved sejlerkøkkenet udskiftes.

– Lynæs Havn skifter til ny GTL diesel fra Shell, som er på basis af naturgas, der næsten er sodfri, lugtfri og ikke danner oliefilm på vandet og fordamper hurtigt.(Svanemøllehavnen har gode erfaringer)

– 2 stk. ”Parklamper” på bro 3 er udskiftet og 6 stk. lysarmaturer i master udskiftet.

– El-stik på landpladser er eftergået, og nødvendige udskiftninger er foretaget.

– Brodæk på bro 16 inkl. installationer er nær afslutning. Den lille bro ved slæbestedet renoveres.

– Havnefogeden deltager i diverse workshops og planlægningsmøder i forbindelse med Vild med Vand og LYN-X

På gensyn på Generalforsamlingen i Hundestedhallen lørdag den 25. marts 2017 kl. 10:00


Nyt fra bestyrelsesmødet 08. februar 2017: 

– Generalforsamlingen lørdag den 25. marts 2017 er tilrettelagt mht. indkaldelse, bestyrelsesberetning, prioriteringsliste og årsrapport for 2016.

– Lynæs Havn amba. kommer med et positivt resultat på DKK 470.249

– El-standere på de laveste broer forsynes med “opsatser”, for at imødegå oversvømmelse.

– Efter de seneste tyverier på havnen besluttede bestyrelsen at opsætte mere lys omkring havnekontoret samt kameraer.

– Reparation af beklædning på bolværk ved ny kran samt nedlægning af gammel miljøgård igangsættes.


Nyt fra bestyrelsesmødet 13. december 2016 

Af orienteringspunkter kan nævnes:

– Lynæs Bådværft er solgt.

– En andelhaver er blevet ekskluderet på grund af manglende betaling.

– Havnens pæle er undersøgt for pæleorm, og resultatet er godt – pælene er i fin stand.

– Forventningerne til havnens regnskab for 2016 er positivt – reultatet bedre end budgettet. Mulighederne for at fremskynde vedligeholdelsesprojekter bliver muligt.

– Der har været indbrud på havnekontoret.

– Charlie fra “Lynæs Fisk & Steakhouse” melder om succes for restaurenten.

– Der er i 2016 handlet 75 stk. bådpladser – det største antal nogen sinde.

– Havnepersonalet (Morten og Christian) har afsluttet deres krankursusuddannelser og har nu kranførercertifikat.

– Vedligeholdelsplanen er prioriteret med bl.a. færdiggørelsen af legetårn, brodæk 16, skørter og bro ved ny kran samt nedlæggelse af gammel miljøgård.

– Møder og work-shops for projekt “Lynæs Natur- og Søsportcenter” er tilrettelagt.

– Halsnæs Kommune har støttet “Lynæs Vandsportscenter” der afholdes i to week-ender i juni 2017 – sammenfaldende med Havnens dag den 10. juni 2017.

– Havnen har drøftet generelle udviklingsmuligheder med Halsnæs Kommune – begræsninger og muligheder i forhold til fredninger og strandbeskyttelseslinjer.

– Til dato er indkøbt 147 stk. systemstativer, 162 stk. SeaQuip 13 stk. motorbådsbukke, 28 stk. sæt stormstøtter og forskelligt andet tilbehør.

– Havnens nye hjemmeside forventes præsenteret i begyndelsen af januar 2017.

Alle på Lynæs Havn ønskes en god jul og et godt nytår.


Nyt fra bestyrelsesmødet 01. november 2016 (Næste bestyrelsesmøde 13. december 2016)

“Lynæs Natur- og Søsportcenter” har med støtte fra ”Projekt Maritim Turisme” fået tilknyttet et konsulentfirma, der i første omgang skal tilvejebringe en forretnings- og fundraisingsplan.

Så er der i 2016 handlet i alt 69 stk. bådpladser.

Igen i 2017 afholdes “Havnens Dag” i Lynæs samtidig med med et Brugtbådsmarked – det sker lørdag den 10. juni 2017.


Nyt fra bestyrelsesmødet 27. september 2016 

Styregruppen for ”Projekt Maritim Turisme” har godkendt ansøgningen fra Lynæs Havn – “Udviklingsprojektet Lynæs Sportscenter”. Betingelserne og rammerne skal drøftes på et indledende møde den 06. oktober 2016.

På et evalueringsmøde med Badeklubben er der blevet drøftet rengøring, skærmvæg til bruser, lakering af gulv udlægning af bøjer og platform.

Inden vinteren skal der findes overdækningfaciliteter til bådvogn og traktor.

Bestyrelsen er tilfredse med havnens økonomi, og ser muligheder for at kunne fremskynde planlagte vedligeholdelses- og forbedringsprojekter i 2017 – bl.a. nyt tag på havnekontoret.

Til dato har havnen i år haft 1.700 gæster.

Spildolietanken i miljøgården står til udskiftning og brodæk på bro 16 udskiftes i vinter samt måske brodæk ved tankanlæg og mastekran.

Der udføres stikprøveanalyser af udvalgte pæle i havnen.

Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for placering af master i masteskuret.

Der annonceres med “Frivillig arbejdsdag på Lynæs Havn” der afholdes lørdag den 20. maj 2017 fra kl. 08-15.

Bemærk: Nye retningslinjer for placering af både, stativer og vogne på land. Se opslag på broer og her på hjemmesiden.


Nyt fra bestyrelsesmødet 09. august 2016 

Lynæs Havn har afholdt møde med Surfcenter, Sejlklub, Kajakklub, Kommunens projektleder Mette Clausen Sandahl samt repræsentanter fra den nye efterskole på Thoruplund vedr. ”Projekt Maritim Turismes” muligheder på Lynæs Havn. Et positivt møde, som kan være ”indgangsportalen” for flere aktører/et større projekt. Det blev aftalt, at Lynæs Havn fremsender en ansøgning omdeltagelse i projektet.

Havnens økonomi følger budgettet, og bestyrelsen vurderer, at årets resultat kan nås.

Til dato har havnen i år haft 1.400 gæster (svarende til 2015) – hvilket ikke er tilfredsstillende.

Salget af bådpladser går godt – der er pt. 42 stk. ledige (heraf ejer havnen 8 stk.)

Den offentlige livredderpost ved oplevelsesbroen har været en succes og gentages i 2017.

Bestyrelsen drøfter retningslinjer for kommende vinter-placeringer af både på landpladser.

Forsøget med ”drænhuller” på P-pladsen vest for toiletbygning har været positive.

Sejlerkøkkenet er blevet istandsat.

Arbejdet med uddybning af sejlrenden til jollehavnen (dybde 1 m) nord for bro 18 igangsættes nu.

Bestyrelsen tilslutter sig Greenwell’s forslag til kommunal ansøgning om opstilling af overnatninghytter på arealet ved sheltere.


Nyt fra bestyrelsesmødet 15. juni 2016 

Havnen planlægger en ansøgning til “Projekt Maritim Turisme” (omfattende de 3 kommuner på den nordsjællandske kyst), hvor mulige projekter for Lynæs Havn, med den unikke geografisk placering (farvande) kunne være:

Tilbyde de rigtige faciliteter for ”Fuldservice – bådklargøring” samt et “Søsportcenter”.

Stort salg af chips (55 stk.) til badehuset samt godt 600 poletter til sauna.

Der er til dato handlet rigtigt mange bådpladser (38 stk. pladser i 2016) (48 stk. i hele 2015)

Vi har pt. 50 stk. bådpladser til salg (62 stk. i marts 2016)

Det øverste kranspil på den store mastekran er udskiftet.

Der er opsat nye bro-nr.skilte og ”Velkommen til Lynæs”-skilte på molehovederne.

Ca. halvdelen af de ekstra 50 stk. bestilte systemstativer er modtaget.

En veltilrettelagt arbejdsdag blev positivt modtaget med 22 fremmødte – bør gentages i 2017 en måned tidligere.

Der blev malet mange steder, monteret handicap-taktiler på oplevelsesbroen, plantet blomster og sejlerkøkkenet fik den helt store tur – stor tak til alle deltagende.

Havnens ”Farvekatalog” (Retningslinjer for hvilke farver der anvendes på hvilke bygningsdele) ajourføres/suppleres med nye forslag til farver på bl.a. inventar.

Det har været nødvendigt at irettesætte en del unge, der badede og havde det sjovt i havnebassinet.

Åben Havn / Vild med Vand den 29. maj 2016 var en stor succes med mange besøgende.

Bestyrelsen forbereder nye retningslinje for anvendelsen for de forskellige arealer på havnen.


Nyt fra bestyrelsesmødet 17. maj 2016 

Der er til dato handlet 30 stk. båpladser i 2016.

Der er gang i oprydningen på havnen…Bestyrelsen håber at nå mere på Arbejdsdagen lørdag den 4. juni 2016 kl. 8-16 – HUSK tilmelding til Havnekontoret.

Personalt kan søsætte 12-15 sk. både på en dag. Fremadrettet planlægges der med at have 3 ugentlige hverdage og nogle week-ender til søsætning/optagning.

Bestyrelsen drøftede retningslinjer for anvendelsen af “forpladsen” i den gamle havn – som ikke er en P-plads. (Vinteropbevaring frem til 15. april og klargøring af maksimalt én uges varighed)

PR-indsatsen for Projekt Vild med Vand – Havnens Dag den 29. maj 2016 kl. 10-16 intensiveres fra nu af!

Generalforsamlingen i 2017 afholdes den 25. marts 2017.


Nyt fra bestyrelsesmødet 14. april 2016

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Gert Møller som formand (valgt på generalforamlingen), Tobias S. Larsen som næstformand og Ole Steen Lintrup som sekretær.

Andelshavere får nu mulighed for at få annonceret deres bådplads til salg på hjemmesiden. Dette sker ved henvendele til havnekontoret.

Der er i årets første 3 måneder handlet 20 stk.bådpladser.

Folkene bag den private U-båd “UC3Nautilus” har besøgt Lynæs Havn, med det formål at leje plads i den gamle havn fra sommeren 2016.

Mastekraner er synet og godkendt.

Der er opført nyt skur efter stormen ved mastekranen til betalingsanlæg for køb af brændstof.

Fiskerbåden “H7 Isefjord” er næsten på plads med deres salgs- og kølecontainer på vestmolen.

Bestyrelsen har besluttet, at det ikke er tilladt at oplade el-bilier på Lynæs Havn.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for etablering af en ny og tidssvarende hjemmeside.

Badeklub og surfere arbejder med planerne og tilladelser for en offentlig badeplatform udlagt NV for fyret.

“Vild med Vand-projekt” søndag den 29. maj 2016 kl. 10-16 er i god proces med mange aktører.

Havnens bestyrelse har nedsat et “Vedligeholdelsesudvalg” med Tobias S. Larsen som formand, og havnefoged Morten samt Peter, Janik og Torben fra bestyrelsen. Bestyrelsen og flere andelshavere ønsker, at der skal ske “et generelt løft” af områderne på Lynæs Havn. Der udarbejdes en prioriteret plan for arbejdet og der afholdes en

“Frivillig arbejdsdag lørdag den 4. juni 2016 kl. 8-16” hvor bestyrelsen og havnens personale håber, at mange i løbet af dagen vil møde op og hjælpe med vedligeholdelse og oprydning.